Bronnen

Naast uitvoerig archiefonderzoek in de Rijksarchieven van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel en diverse gemeentearchieven is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

– Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende eeuw.
Prof. I.J. Brugmans in ‘Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap’, dl. 74, 1960.
– Onderzoek omtrent de maatschappelijke toestanden der
arbeiders, ingesteld door de Staatscommissie, benoemd krachtens
de wet van 19 januari 1890, afdeling 2 Veenderijen. 1891.
– Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de
negentiende eeuw. Prof.dr. I.J. Bouman, Bussum, 1970.
– De arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw,
1813-1870. Prof.dr. I.J. Bouman, Utrecht, 1973.
– De Stelling. Officieel orgaan van de Vereniging Historie
Weststellingwerf e.o.
– Historische Mededelingen. Officieel orgaan van de Historische
Vereniging Steenwijk en Omstreken.
– Geschiedenis van Nederland. Gijs van der Ham, 1998.
– Aardrijkskundig Woordboek der Nederlanden. A.J. van der Aa,
Gorinchem, 1839-1851.
– De familie Reveille. L.F. van der Linden, Gens Nostra jrg. 61, nr. 4/5.
– Arbeidersboekje 1900, uitgegeven door de Sociaaldemokratische
Arbeiderspartij.
– Geschiedenis van het gewone volk van Nederland. Paul Offermans
en Bernt Feis, Socialisties Onderwijs Front, 1975.
– Raggers rond de Baarg. Een reconstructie van het leven op ‘de
Baarg’ bij Steenwijk tussen 1800 en nu. Samengesteld door
Paula Kuiper, 2018.
– Blik op Onna. Levensverhalen uit Onna en Onnaseveld. Liesbeth
Hermans, 2013.
– Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu. Albert
Waterbolk, 1989.

Verder hebben talloze mensen in de loop der tijd stukjes informatie aangeleverd waardoor de stamboom van de ‘Spinnen’ steeds completer kon worden.